Ποιοτικός Έλεγχος

Αυστηρές διαδικασίες δοκιμής και στατιστικού ελέγχου ποιότητας εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από την εξόρυξη του ορυκτού αποθέματος μέχρι την αποστολή του τελικού προϊόντος. Η προμήθεια των προϊόντων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ υπόκειται σε αυστηρές προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται πλήρως ως προς τις βασικές τους ιδιότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.
Κάθε φορτίο συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό ανάλυσης. Στο πιστοποιητικό επισημαίνονται οι βασικές παράμετροι που απαιτούνται για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Οι βασικές απαιτούμενες παράμετροι είναι η χημική ανάλυση και η κατανομή μεγέθους σωματιδίων.

Η χρήση πρώτων υλών από τα μεταλλεία μας μάς δίνει το πλεονέκτημα να εργαζόμαστε με υλικά που έχουν σταθερή χημική σύσταση και φυσικές ιδιότητες, των οποίων η απόδοση έχει ελεγχθεί ξανά και ξανά. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει προϊόντα κορυφαίας και σταθερής ποιότητας.

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ βρίσκεται στη Γερακινή, κοντά στις βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής, προκειμένου να υποστηρίζει τα τμήματα παραγωγής της εταιρείας (δηλ. τα τμήματα εξόρυξης, εμπλουτισμού, καμινείας και τελικής επεξεργασίας).

Η βασική του αποστολή είναι η χημική ανάλυση των υλικών που παράγονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Άλλη μία σημαντική αποστολή είναι η αξιολόγηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των προϊόντων μας. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή αυτές οι ιδιότητες καθορίζουν την απόδοση των προϊόντων στις μεταγενέστερες χρήσεις.

Πραγματοποιούνται αναλύσεις και μετρήσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (π.χ. EN, ASTM, ISO και PRE).

Ακολουθεί μια σύνοψη του υπάρχοντος εξοπλισμού και των αναλύσεων που πραγματοποιούνται.

Προετοιμασία δειγμάτων:
Θραυστήρας με σιαγόνες, δισκόμυλοι, κόσκινα και μηχανές κοσκινίσματος για προετοιμασία των δειγμάτων και ανάλυση της κοκκομετρίας των «χονδρόκοκκων» υλικών.

Χημική ανάλυση:
- Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (SPECTRO X-LAB 2000)
- Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους (UV-VIS SPECTROMETER HITACHI 181)
- Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης THERMOELEMENTAL SOLAR S
- Υγρή χημική ανάλυση

Φυσικοχημικές ιδιότητες:
- Αντιδραστικότητα με οξέα, αλκαλικότητα και pH
- Βιοδιαθεσιμότητα, απορρόφηση και χρόνος πήξης καυστικής μαγνησίας
- Χύδην και χαλαρή φαινόμενη πυκνότητα για τα κοκκώδη υλικά
- Χαλαρή φαινόμενη πυκνότητα και πυκνότητα πλήρωσης για τα υλικά σε μορφή πούδρας
- Αντοχή στην ενυδάτωση της δίπυρης μαγνησίας
- Κατανομή μεγέθους κόκκων των προϊόντων σε μορφή πούδρας μέσω:
α) MALVERN MASTERSIZER,
β) Μηχανής κοσκινίσματος Alpine air jet (a200ls),
γ) Μιας ολοκληρωμένης σειράς κοσκίνων δοκιμών.

Λοιπές αναλύσεις:
Αναλυτικοί ζυγοί, κλίβανοι θερμικής κατεργασίας, μετρητές pH κ.λπ.

Τέλος, πέρα από την ανάλυση των προϊόντων μαγνησίας, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις βασικές δοκιμές χαρακτηρισμού για:

-το τμήμα παραγωγής αδρανών (κοκκομετρία, δοκιμή ισοδύναμου άμμου κ.λπ.)
-τα στερεά και υγρά καύσιμα (θερμιδική αξία με το αυτόματο αδιαβατικό θερμιδόμετρο καύσης
GALLENKAMP AUTOBOMB).

Περαιτέρω δοκιμές και μετρήσεις των ορυκτολογικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της μικροδομής των προϊόντων μας πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ε&Α της εταιρείας μας.