Προ-εμπλουτισμός & Κυρίως εμπλουτισμός

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Στον προ-εμπλουτισμό πραγματοποιείται η θραύση και η κοσκίνηση του μπαζομεταλλεύματος (GRIZZLY-2), και εν συνεχεία απομακρύνεται το μεγαλύτερο μέρος του στείρου πετρώματος. Η εν λόγω απομάκρυνση γίνεται με τη χρήση είτε Φώτο-οπτικών διαχωριστών (laser Sorters), είτε οπτικών διαχωριστών με χρήση κάμερας (Camera Sorters), είτε τέλος με χρήση μαγνητικών διαχωριστών. Το προϊόν που παράγεται στο στάδιο του Προεμπλουτισμού αποτελεί τον Αδιαλόγητο ή Προεμπλουτισμένο λευκόλιθο. Στην συνέχεια το υλικό οδηγείται στον κυρίως εμπλουτισμό όπου διαχωρίζεται ποιοτικά ο αδιαλόγητος λευκόλιθος είτε με την χρήση οπτικών διαχωριστών με κάμερες (Camera Sorters) είτε με τη μέθοδο των βαρέων διαμέσων είτε τέλος με τη μέθοδο του μαγνητικού διαχωρισμού. Το προϊόν που παράγεται στο στάδιο του εμπλουτισμού ονομάζεται τροφοδοτήσιμος ή εμπλουτισμένος λευκόλιθος.. Στov εμπλoυτισμό τoυ λευκόλιθoυ συμμετέχoυv τα παρακάτω συγκρoτήματα, τα oπoία συvεργάζovται μεταξύ τoυς, Συγκρότημα κοσκίνισης / Πλυvτήριoυ-Χειροδιαλογής (washing plant), συγκρότημα Θραύσεως (crushing plant), συγκρότημα κυκλώνα/sink float, συγκρότημα sorters εμπλουτισμού και συγκρότημα ΕΜΩ.