Καμινεία

Αρχική >> εταιρεία >> Production Process >> Καμινεία
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Αμέσως μετά το συγκρότημα του Εμπλουτισμού ακολουθεί το συγκρότημα της Καμινείας στο οποίο τροφοδοτείται υλικό που προέρχεται από το Τμήμα Εμπλουτισμού.

Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην θερμική διάσπαση του ωμού (εμπλουτισμένου) λευκολίθου προς MgO (μαγνησία) και CO2 σύμφωνα με την αντίδραση:

MgCO3   →   MgO + CO2

Ανάλογα με το προσφερόμενο θερμικό φορτίο λαμβάνονται 2 γενικοί τύποι τελικών προϊόντων :

  • Δίπυρος Μαγνησία: θερμοκρασία έψησης 1600-2000οC (υλικό χημικώς ανενεργό, προκύπτει από την καυστική με ψήσιμο σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Σε αυτές τις θερμοκρασίες παρατηρείται μεγέθυνση κρυσταλλιτών, εξάλειψη των πόρων και αύξηση της ογκικής πυκνότητας)
  • Καυστική Μαγνησία: θερμοκρασία έψησης 1000-1200οC (υλικό πορώδες, χαμηλής φαινόμενης πυκνότητας, χημικώς ενεργό, ιδιαίτερα υγροσκοπικό και ενυδατώνεται προς MgOH2 

Οι εν λόγω κατεργασίες πραγματοποιούνται στους κλιβάνους της εταιρείας συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας 550 τ/ημέρα. Συγκεκριμένα:

  • 3 περιστροφικοί (ΠΚ1, ΠΚ2, ΠΚ3) και 1 κάθετος (Φ2)
  • 1 κάθετος πολλαπλών δαπέδων (Φ4)

Οι περιστροφικοί κλίβανοι τροφοδοτούνται με υλικό κοκκομετρίας -30mm από τον κυρίως Εμπλουτισμό. Ο προς έψηση λευκόλιθος εναποτίθεται στο χώρο υπαίθριων σιλό της καμινείας και ακολούθως τροφοδοτείται στους περιστροφικούς κλιβάνους.

Η ταχύτητα περιστροφής του κλιβάνου καθορίζει και το χρόνο παραμονής του υλικού μέσα στον κλίβανο.Βασικοί παράμετροι που επηρεάζουν τον τρόπο ψησίματος είναι οι:

  • Θερμοκρασιακό προφίλ κλιβάνου
  • Χρόνος παραμονής υλικού στον κλίβανο
  • Κοκκομετρία της τροφοδοσίας

Τα στάδια της έψησης είναι τα εξής: α) εξάτμιση υγρασίας , β) καυστικοποίηση γ) αύξηση μεγέθους κρυσταλλιτών και δ) πυρωσυσσωμάτωση.

Τα τελικά προϊόντα εξερχόμενα από τον κλίβανο πρέπει να ψυχθούν ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους προς αποθήκευση. Η ψύξη πραγματοποιείται σε περιστροφικούς ψυκτήρες που είναι εγκατεστημένοι ακριβώς κάτω από την έξοδο του υλικού από τον κλίβανο. Κατά την διάρκεια της έψησης λαμβάνονται δείγματα των προϊόντων, τα οποία ελέγχονται στο Χημείο.

Στους κλιβάνους είναι τοποθετημένα ηλεκτροστατικά φίλτρα για τη συλλογή της σκόνης και εκτός αυτών στους 3 εκ των 5 κλιβάνων (ΠΚ1 ΠΚ2 και Φ4) είναι τοποθετημένα και σακόφιλτρα τελευταίας τεχνολογίας για πιο αποδοτική κατακράτηση της σκόνης.

Τα τελικά παραγόμενα ψημένα προϊόντα (Run of Kiln) διακρίνονται σε διάφορες ποιότητες ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε διάφορες σύνδρομες ενώσεις.