Περιβάλλον: (Παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε από το περιβάλλον αλλά του επιστρέφουμε αυτό που χρειάζεται).

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η περιβαλλοντική προστασία της Χαλκιδικής αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, καθώς αυτό το περιβάλλον διασφαλίζει τις εξορυκτικές μας δραστηριότητες.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις οποίες πρέπει να προβλέπουμε, να ελαχιστοποιούμε και να διαχειριζόμαστε. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιδεικνύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευσυνειδησία.

Σημαντικά θέματα αποτελούν τα εξής:

  • Ρύπανση της ατμόσφαιρας και ηχορύπανση
  • Επιπτώσεις των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην αξία της γης, στη χλωρίδα και την πανίδα
  • Αποκατάσταση της γης στη φυσική της κατάσταση μετά τη λήξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Αν και η τήρηση των κρατικών απαιτήσεων αποτελεί δεδομένο και υπερβαίνει κατά πολύ την απλή συμμόρφωση, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ισχυροποιεί τη δέσμευσή της στο θέμα των περιβαλλοντικά ασφαλών πρακτικών εξόρυξης, δημιουργώντας εγκαταστάσεις όπως:

  • Μια μονάδα ανακύκλωσης στην εγκατάσταση προεμπλουτισμού που ανακτά το νερό που χρησιμοποιείται εγκατάσταση και μειώνει κατά 90% τις απαιτήσεις κατανάλωσης γλυκού νερού της εγκατάστασης.
  • Μια μονάδα βιολογικής κατεργασίας των υγρών απόβλητων για τα αστικά απόβλητα των εργαζομένων της εταιρείας.
  • Χρήση καυσίμων από βιομάζα στους περιστροφικούς κλιβάνους μας
  • Πολλαπλές μονάδες απομάκρυνσης σκόνης σε διάφορα σημεία της διαδικασίας παραγωγής
  • Χρήση σακκόφιλτρων με αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού με παλμούς πεπιεσμένου αέρα
  • Ανάπτυξης σχεδίων δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ έχει αναλάβει εδώ και χρόνια μια δέσμευση για περιβαλλοντικά ασφαλείς εξορυκτικές πρακτικές, εστιάζοντας στο να διατηρεί το φυσικό περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την εξόρυξη και ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.

Η εταιρεία ακολουθεί σχολαστικά τις αυστηρές κρατικές οδηγίες και απαιτήσεις στο θέμα της προστασίας και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και είναι υπερήφανη για το γεγονός ότι συνεργάζεται στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλίζει ελάχιστες διαταραχές και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των κατοίκων, του κοινού και των εργαζομένων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες.

Μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ σε έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.