Ερευνητικό Κέντρο

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας όπως και στο μάρκετινγκ των προϊόντων αυτών.  Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε στις αρχές του 1993 το Ερευνητικό Κέντρο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, σε μία έκταση περίπου 500 τμ.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του Ερευνητικού αυτού Κέντρου :

 • Ανάπτυξη νέων ποιοτήτων για εξειδικευμένες και υποσχόμενες εφαρμογές
 • Διεξαγωγή έρευνας για τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων και της τεχνογνωσία
 • Τεχνική υποστήριξη σε πελάτες
 • Υποστήριξη παραγωγής σε θέματα ποιότητας και παραγωγής νέων προϊόντων

Το τμήμα R & D βοηθά την εταιρεία να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές προκλήσεις του τομέα και συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής της εταιρείας και στη βέλτιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μέσω της  προσεκτικής αναγνώρισης και μελέτης όλων των χαρακτηριστικών του μεταλλεύματος σε σχέση με την εξέλιξη των προϊόντων και της τεχνολογίας της παραγωγής.

Το Ερευνητικό Κέντρο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία τόσο με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, όσο και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την κοινή δράση για την προώθηση της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο το Ερευνητικό Κέντρο έχει αξιοποιήσει και συνεχίζει να αξιοποιεί σημαντικό αριθμό επιδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων Έρευνας & Τεχνολογίας συμμετέχοντας σε project όπως:

Κωδικός Έργου Τίτλος Έργου Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
1477-BET-2013 Ανάπτυξη κονιαμάτων με μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα. ΕΣΠΑ
1084-BET-2013 Περιβαλλοντικές εφαρμογές μαγνησίας και αξιοποίηση παραγόμενων παραπροϊόντων. ΕΣΠΑ
ΠΑΒΕ99 BE307 Χρησιμοποίηση λευκολίθων στην παραγωγή κεραμικών χαμηλού πορώδους & υψηλής μηχανικής αντοχής μορφοποιημένων με συμπίεση και εξώθηση πλαστικής μάζας. ΠΑΒΕ
ILFPO Iονικά διασταυρωμένα βραδύκαυστα πολυμερή ΒRITE/EURAM II
MGOGAS Διαμορφωμένα προϊόντα ΜgΟ για επαρκή κατεργασία ρεύματος αερίων με ελαχιστοποίηση του στερεού υπολείμματος για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από απoρρίμματα. FP5
ΚΙΣ.ΠΡΟ.ΔΟΜ Ανάπτυξη και παραγωγή νέων δομικών υλικών και προϊόντων από Κίσσηρη και Λευκόλιθο ΕΠΕΤ ΙΙ
PROMINE Προϊόντα νανοσωματιδίων από νέες πηγές ορυκτών στην Ευρώπη FP7
ΠΑΒΕ94 ΒΕ11 Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής Mg(OH)2 για περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις ΠΑΒΕ
NanoMgO Ανάπτυξη προηγμένων νανοδομημένων καταλυτικών υλικών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές αξιοποιώντας ελληνικά φυσικά πετρώματα ως α' ύλη ΕΣΠΑ

Έτσι, το Ερευνητικό Κέντρο συμβάλλει σημαντικά στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και εξασφαλίζει ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί και ότι θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις μελλοντικές τεχνολογικές προκλήσεις.

Το Ερευνητικό Κέντρο έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.  Αναφέρονται μερικά παραδείγματα  ερευνητικών περιοχών και καινοτόμων προϊόντων:

 • Ειδικές ποιότητες καυστικής μαγνησίας για Sorel και άλλες εφαρμογές μαγνησιακών τσιμέντων,
 • Ανάπτυξη προϊόντος με την επωνυμία TANMA μοναδικών ιδιοτήτων με παγκόσμια επιτυχία σε εφαρμογές βυρσοδεψίας.
 • Εξειδικευμένα μονολιθικά πυρίμαχα, φιλικά προς το περιβάλλον, βασισμένα σε δίπυρη μαγνησία
 • Μοναδικές ποιότητες διπύρου και καυστικής μαγνησίας χαμηλού σιδήρου με ειδικές φυσικές ιδιότητες για ηλεκτρικές εφαρμογές
 • Εξειδικευμένες ποιότητες διπύρου μαγνησίας για συλλιπάσματα συγκολλήσεων
 • Ανάπτυξη προϊόντος με την επωνυμία KERMA με βάση εξειδικευμένες ποιότητες ανθρακικού μαγνησίου για κεραμικές εφαρμογές,
 • Εμπλουτισμός και αξιοποίηση εξορυκτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή ειδικών προϊόντων (δουνίτης)
 • Μαγνησίες υψηλής καθαρότητας για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων όπως παραγωγή μαγνησιακών ενώσεων, καταλύτες και πολυμερή.

Τέλος, μία επιπρόσθετη σημαντική αποστολή του Ερευνητικού Κέντρου είναι η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρείας (π.χ. EU-ETS, BREFs/IED).

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, το Ερευνητικό Κέντρο έχει κατάλληλες υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό για την αξιολόγηση της μικροδομής αλλά και των ορυκτολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ΕN, ASTM, ISO και OSHA. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ορυκτολογικές φάσεις περίθλασης ακτίνων Χ (X-RD)
 • Μικροδομή: α) κατανομή ορυκτολογικών φάσεων, β) μέγεθος κρυστάλλων, γ) πορώδες
 • Πυκνότητα και πορώδες κοκκωδών υλικών
 • Κατανομή μεγέθους σωματιδίων πουδρών
 • Θερμοβαρυμετρία TG-DTA
 • Ενεργότητα: α) χρόνος και καμπύλες εξουδετέρωσης οξέος, β) ειδική επιφάνεια
 • Μονολιθικά πυρίμαχα: α)πύρωση, β) πυκνότητα, πορώδες, γ) αντοχή σε θλίψη και κάμψη
 • Μαγνησιακά τσιμέντα: α) χαρακτηριστικά πήξης, β) μηχανική αντοχή
 • Μέτρηση κρυσταλλικού πυριτικού σε προϊόντα και εργασιακούς χώρους
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ορυκτών πλήρωσης πολυμερών (fillers)

Η συσχέτιση των ανωτέρω ιδιοτήτων με την επίδοση των προϊόντων μας σε κάθε εφαρμογή, συνεισφέρει στις προσπάθειές μας για συνεχή βελτίωση, εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις των πελατών μας.