ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ - ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 – ΓΚΠΔ) και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για σκοπούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, προάσπισης των συμφερόντων της εταιρείας μας και τρίτων, διαχείρισης συμβατικών σχέσεων ή εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία συνίστανται σε γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, καθώς και σε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που οι αντισυμβαλλόμενοι μας τυχόν μας παρέχουν σε σχέση με τους ίδιους ή εκπροσώπους, στελέχη ή εργαζόμενούς τους, όπως θέση στην επιχείρηση, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ., ή πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εκτέλεση μίας σύμβασης και τον τρόπο εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται: (α) σε εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκει η εταιρεία μας (β) σε παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους, μεσίτες, συμβούλους και συνεργάτες της εταιρείας μας, (γ) σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές προς τις οποίες η γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων είναι υποχρεωτική από τον νόμο και (δ) σε προμηθευτές στους οποίους ενδέχεται να έχουμε αναθέσει την επεξεργασία συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένων βάσει ειδικής προς τούτο σύμβασης εκτέλεσης επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων και τον τρόπο άσκησής τους και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των δεδομένων, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε, για οποιοδήποτε θέμα άπτεται του ΓΚΠΔ, με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Μιχάλης Λομβάρδος ή/και Κωνσταντίνα Σεραφείμ
Email: privacy@grecianmagnesite.com