ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Εισαγωγή

Η παρούσα ενημέρωση περιέχει πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός EU 2016/679 – ΓΚΠΔ), που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή βοήθεια παρακαλώ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οδός Μιχαλακοπούλου αρ.45, 11528 Αθήνα, τηλ. 210-7240446/7 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να προστατέψει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας στο:
https://grecmagn-my.sharepoint.com/personal/m_lomvardos_grecianmagnesite_com/Documents/GM%20FILES/IT/GDPR/GDPR%20DOCS%20FINAL/A01.%20Πολιτική%20Απορρήτου%20GDPR%20ΕΛΛ%20Τελικό.docx

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@grecianmagnesite.com

Τι πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογίας για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και ασφαλείς. Τα αρχεία τα οποία διατηρούμε σχετικά με εσάς, περιέχουν εκτός άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία σχετικά με εσάς όπως όνομα/επώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λ.π.), στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης, φωτογραφία κτλ.
 • Πληροφορίες βιογραφικού όπως έντυπα αιτήσεων και συστάσεις, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, αλληλογραφία κατά την πρόσληψή σας.
 • Πτυχία, διπλώματα, ειδικότητα, ειδικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την μισθοδοσία (όπως τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός ΑΦΜ κτλ.), παροχές και απολαβές, δαπάνες, ωράριο, ένσημα κτλ.
 • αρχεία αδειών διακοπών, ασθένειας και άλλων απουσιών (π.χ. άδεια μητρότητας κτλ.), ιατρικά στοιχεία και σημειώσεις σχετικές με την απουσία, πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε ιατρείο της εταιρείας, πληροφορίες που σχετίζονται με ατυχήματα στον χώρο εργασίας.
 • Αιτήσεις για συμμετοχή σε ασφαλιστικά προγράμματα, ερωτηματολόγια υγείας, γνωματεύσεις για ΑΜΕΑ, ποσοστά αναπηρίας, ιατρικά πιστοποιητικά, αιτήσεις για ασφαλιστική κάλυψη προστατευόμενων μελών, βεβαιώσεις ιατρικής καταλληλότητας, συμμετοχή σε τράπεζα αίματος.
 • αρχεία που αφορούν την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, όπως αρχεία εκπαίδευσης, αξιολογήσεις και αξιολογήσεις απόδοσης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ή επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για συμμετοχή του εργαζόμενου και συγγενών του σε εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής ευθύνης.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσβαση σε χώρους εργασίας, μέτρα ασφαλείας και έγγραφα / κάρτες ταυτοποίησης, επαγγελματικά ταξίδια.
 • Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την τήρηση του κύριου φακέλου του εργαζομένου.

Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 

 

 • για την εκτέλεση και την διαχείριση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων μας
 • για την διαχείριση των αρχείων των εργαζομένων και την ενημέρωση των λογαριασμών και αρχείων της εταιρείας μας
 • για την συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις που διέπουν θέματα απασχόλησης
 • για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους εργαζομένους και την αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων
 • για την βελτίωση και προώθηση καλών συνθηκών εργασίας
 • για την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους
 • για την διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, των αποδοχών ασθένειας, των επιδομάτων, της κοινωνικής ασφάλειας, την συμμετοχή σε πρόσθετη ασφάλιση κτλ.
 • για την διοίκηση και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων
 • για την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών των εργαζομένων και της συνεργασίας μεταξύ εσωτερικών τμημάτων της επιχείρησης.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης εργασίας σας, καθώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρειάζεται να διατηρεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς, για να ασκεί τις δραστηριότητές του και να διαχειρίζεται την εργασιακή σας σχέση αποτελεσματικά, νόμιμα και κατάλληλα, κατά στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης, κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης και έπειτα από την λύση της σύμβασης εργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 (1) και (4) του ΓΚΠΔ.

Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας;

Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφάλειας σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση τρίτων στα μητρώα και τα αρχεία μας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση εφαρμοζόμενων διαδικασιών ή για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον νόμο.

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με:

 

 

 

 • τους παρόχους υπηρεσιών μας, τους αντιπροσώπους μας και τους μεσίτες μας (συμπεριλαμβανομένου και των υπεργολάβων μας), τους επαγγελματίες συμβούλους ή ελεγκτές ή τρίτους οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα εκ μέρους μας
 • εξωτερικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων υλοποίησης συστημάτων, ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού και προγραμματιστών, ασφαλιστικών εταιρειών, κρατικών φορέων, σωματείων, ινστιτούτων, φορέων εκπαίδευσης, τουριστικών γραφείων, μεταφορικών εταιρειών και ξενοδοχείων.
 • οποιουσδήποτε τρίτους χρειαστεί προκειμένου να εκπληρώσουμε υποχρεώσεις που απορρέουν από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών για τον διερεύνηση και αποτροπή παράνομων ενεργειών
 • τράπεζες, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, την επιθεώρηση εργασίας, φορολογικές αρχές, ν.π.δ.δ.
 • δημόσιες υπηρεσίες προς τις οποίες η γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Ποια είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για να είναι η επεξεργασία νόμιμη βάσει του ΓΚΠΔ, βασιζόμαστε στην εκπλήρωση μίας προϋπόθεσης νομιμότητας της επεξεργασίας προτού προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επισημαίνουμε παρακάτω τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία ανά κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων.

Για την πλειονότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία που κάνουμε είναι η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή ενεργειών προπαρασκευαστικών της σύναψης μίας σύμβασης εργασίας.

Για συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάζονται σε δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, εκτός από την προαναφερθείσα νομική βάση, η επεξεργασία από εμάς μπορεί να είναι επίσης απαραίτητη για την συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με μία νομική υποχρέωση.

Για οποιαδήποτε ιατρικά δεδομένα τα οποία μπορεί να διατηρούμε, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, τις διαδικασίες κοινωνικής ασφάλειας ή των προϋποθέσεων εργασιακής ασφάλειας και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή σε ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια, η επεξεργασία μπορεί να είναι αναγκαία για την παροχή ιατρικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπευτικής αγωγής ή διαχείριση υγείας ή συστημάτων περίθαλψης και υπηρεσιών βάσει συμβολαίων με επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Η πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας υπαγορεύει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο είναι εύλογα αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό, ο μεγαλύτερος όγκος των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείται για ένα χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Παρόλα αυτά, οι βασικές λεπτομέρειες της επαγγελματικής σας σχέσης, μπορεί να χρειαστεί να διατηρηθούν για μία περίοδο και μετά την λύση της σύμβασης εργασίας σας, είτε για την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που τίθενται από τον νόμο είτε για να αντιμετωπιστούν ανάγκες και απαιτήσεις συνετής διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα:

 

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις) και το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία σε περιπτώσεις που προϋπόθεση της νόμιμης επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων είναι η σχετική συγκατάθεσή σας
 • Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς να υποβάλετε ένα παράπονο σας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Οποιαδήποτε αίτημα ή ένσταση θα πρέπει να γίνει γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Μιχάλης Λομβάρδος ή/και Κωνσταντίνα Σεραφείμ
Email: privacy@grecianmagnesite.com