ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ - ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Εισαγωγή

Η παρούσα ενημέρωση περιέχει πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός EU 2016/679 – ΓΚΠΔ), που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή βοήθεια παρακαλώ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οδός Μιχαλακοπούλου αρ.45, 11528 Αθήνα, τηλ. +30(210)7240446. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να προστατέψει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας στο mail: privacy@grecianmagnesite.com

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω mail: privacy@grecianmagnesite.com

Τι πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογίας για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και ασφαλείς. Τα αρχεία τα οποία διατηρούμε σχετικά με εσάς, περιέχουν εκτός άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία σχετικά με εσάς όπως όνομα/επώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λ.π.), στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, φωτογραφία, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης κτλ.
 • Πληροφορίες βιογραφικού όπως έντυπα αιτήσεων και συστάσεις, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα, αξιολόγηση που εμπεριέχεται σε συστατικές επιστολές, αλληλογραφία κατά την πρόσληψή σας.
 • Πτυχία, διπλώματα, ειδικότητα, ειδικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την διαχείριση της αιτήσεως ευρέσεως εργασίας που μας αποστείλατε.
 • για την ενημέρωσή σας σχετικά με ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης στην επιχείρησή μας.
 • για την πληροφόρησή σας σχετικά με νέα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που αφορούν στην επιχείρησή μας.
 • για την επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια ερωτηματολογίων ή ερευνών που διεξάγουμε.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να διαχειριστούμε τα στοιχεία σας για τους σκοπούς μελλοντικής συνεργασίας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παράσχετε την συναίνεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, δεν θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας και να εξετάσουμε την αίτησή σας ή άλλες επικοινωνίες που ενδεχομένως μας απευθύνετε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 (1) και (4) του ΓΚΠΔ.

Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας;

Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφάλειας σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση τρίτων στα μητρώα και τα αρχεία μας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση εφαρμοζόμενων διαδικασιών ή για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον νόμο.

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με:

 • με εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουμε την αίτησή σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • με παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους και μεσίτες μας (συμπεριλαμβανομένου και των υπεργολάβων μας), συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων υλοποίησης συστημάτων, ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού και προγραμματιστών,

Ποια είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για να είναι η επεξεργασία νόμιμη βάσει του ΓΚΠΔ, βασιζόμαστε στην εκπλήρωση μίας προϋπόθεσης νομιμότητας της επεξεργασίας προτού προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην προκειμένη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργούμε είναι η ρητή συναίνεσή σας, ή σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη μέτρων πριν από την σύναψη σύμβασης.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Η πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας υπαγορεύει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο είναι εύλογα αναγκαίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις) και το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία σε περιπτώσεις που προϋπόθεση της νόμιμης επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων είναι η σχετική συγκατάθεσή σας.
 • Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς να υποβάλετε ένα παράπονο σας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Οποιαδήποτε αίτημα ή ένσταση θα πρέπει να γίνει γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Όνομα ΥΠΔ: Μιχάλης Λομβάρδος
e-mail: privacy@grecianmagnesite.com

Υπογράφοντας παρακάτω και επιστρέφοντας την φόρμα μέσω email, επιβεβαιώνετε ότι έχετε μελετήσει την παρούσα Ενημέρωση Υποκειμένων και ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για συγκεκριμένους ή για όλους τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας σύμφωνα με τα παραπάνω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συνολική επεξεργασία δεδομένων σας θα διακοπεί με την ανάκληση της συναίνεσής σας, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία δεδομένων πριν από το χρονικό αυτό σημείο.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Ημερομηνία: