Γενικά

Αρχική >> διεθνής παρουσία >> Γενικά
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. εφαρμόζουν με συνέπεια μια στρατηγική επικερδούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τη διαμόρφωση του κλάδου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εκφράζουν συστηματικά την άποψή τους για την ανάγκη περαιτέρω ενοποίησης στον κλάδο της μαγνησίας και την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε μια τέτοια εξέλιξη μέσα από εξαγορές και κοινοπραξίες.

Το Παγκόσμιο όραμα της εταιρείας μας είναι να διευρύνουμε την παρουσία μας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης και να συμμετάσχουμε σε ενοποιήσεις στις ώριμες αγορές. Για όλες τις κατηγορίες ανάπτυξης, η κλίμακα, η συνεργασία και ο συγχρονισμός αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, μαζί με την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο στόχος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ να διατηρήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εξαρτάται, εν μέρει, από την ικανότητά της να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες εξορυκτικές ευκαιρίες. Οι μηχανικοί μας είναι υπεύθυνοι για την εύρεση, τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων μεταλλείων, καθώς και για την εξεύρεση πρωτοποριακών τρόπων με τους οποίους θα αποκομίσουμε προστιθέμενη αξία από την τρέχουσα λειτουργία και τα έργα μας. Αυτή η ομάδα διασφαλίζει νέα αποθέματα και επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενσωματώνονται στη λειτουργία της εταιρείας μας.

Ο στόχος μας είναι να εντοπίζουμε και να υλοποιούμε ποιοτικά έργα, για να αναπληρώνουμε τα αποθέματά μας και να διατηρούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται εντοπίζοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες, τις οποίες αξιολογούμε και εκμεταλλευόμαστε σε συνεργασία με το τμήμα Εταιρικής Ανάπτυξης.

Συνήθως, οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ υλοποιούν ταυτόχρονα διάφορα έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αξιολογούμε τη βιωσιμότητα κάθε έργου, και ολοκληρώνουμε την απαραίτητη εργασία και ανάλυση προτού δώσουμε έγκριση και προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης.