Κατεργασία λυμάτων

Αρχική >> αγορές >> Environmental >> Κατεργασία λυμάτων
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Το πρόβλημα των οσμών των λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο αποδίδεται κυρίως στην έκλυση H2S και λιγότερο συχνά στην αμμωνία (ανάλογα με το pH των λυμάτων). Η βασική πηγή του H2S είναι η αναγωγή των θειικών αλάτων από αναερόβια βακτήρια σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

Η παρουσία του MgO προσφέρει στο σύστημα ένα ρυθμιστικό διάλυμα 9-9,5 που, βάσει της αντίδρασης [2], παρεμποδίζει το σχηματισμό H2S, το οποίο αποτελεί το βασικό υπαίτιο της δυσοσμίας. Ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης S2, από τη στιγμή που το pH ρυθμίζεται σε τιμή 9-9,5, το πρόβλημα της δυσοσμίας λόγω του H2S παύει να υφίσταται. Επιπλέον, σε αυτές τις τιμές pH, δεν εκλύεται αμμωνία (NH3).

         [reaction 2]

Προστασία του αποχετευτικού δικτύου και των δεξαμενών συλλογής
Η διάβρωση του αποχετευτικού δικτύου και των δεξαμενών αποδίδεται στο σχηματισμό H2SO4 μέσω της αντίδρασης [3].

      [reaction 3]

pH<7      διάβρωση τσιμέντου

Η προστασία του τσιμέντου με τη βοήθεια αλκαλικών αντιδραστηρίων μαγνησίου πραγματοποιείται με δύο μηχανισμούς: Αφενός τροφοδοτούν το σύστημα με ομάδες OH-, οι οποίες εξουδετερώνουν τις ομάδες H+, και αφετέρου αποτρέπουν το σχηματισμό H2SO4, εφόσον σε τιμές pH < 9-9,5, σχηματίζεται η ιονισμένη μορφή του H2S [αντίδραση 2]. Οπότε η προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί με δύο τρόπους: είτε με τη συνεχή προσθήκη MgO / Mg(OH)2 σε τμήματα του δικτύου για ρύθμιση του pH, είτε με την επικάλυψη της ελεύθερης επιφάνειας των σωλήνων με πολτό Mg(OH)2.

Απομάκρυνση της αμμωνίας (NH4+) & του φωσφόρου (PO43-) από τα οικιακά και βιομηχανικά λύματα
Η απομάκρυνση του PO43- παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία, καθώς τα φωσφορικά παρεμβαίνουν στο φαινόμενο του ευτροφισμού, και οδηγούν στο θάνατο της υδάτινης ζωής. Επιπλέον, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων φυσικών φωσφορικών, είναι επιθυμητή η ανάκτηση και η ανακύκλωση του φωσφόρου.

Η αντίδραση της απομάκρυνσης των φωσφορικών και της αμμωνίας έχει μελετηθεί ευρέως, και αναπαρίσταται ως εξής:

Το προϊόν της αντίδρασης ονομάζεται στρουβίτης, και ο σχηματισμός του εξαρτάται από το pH του συστήματος, με τη βέλτιστη τιμή να είναι = 9,5. Η κρυσταλλοποίηση του στρουβίτη πραγματοποιείται σε αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης (Crystalactor). Παγκοσμίως, λειτουργεί σημαντικός αριθμός αντιδραστήρων (ημιβιομηχανικής ή βιομηχανικής κλίμακας).

Ο στρουβίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα (πηγή Mg, N, P). Τα ιόντα του μαγνησίου προκαλούν αύξηση της παραγωγής χλωροφύλλης, καθώς καταλαμβάνουν την κεντρική θέση στο μόριό της, ενώ τα N και P αποτελούν σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Σε αυτή την περίπτωση, επιτυγχάνεται οικονομικό όφελος από την πώληση του στρουβίτη ως λίπασμα.

Η χρήση των MgO / Mg(OH)2 εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση ανάκτησης των φωσφορικών σε σύγκριση με τα Ca(OH)2/CaO χάρη στον πιο αποτελεσματικό έλεγχο του pH.