Απορρύπανση εδάφους

Αρχική >> αγορές >> Environmental >> Απορρύπανση εδάφους
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Ο βασικός κίνδυνος της διάθεσης στερεών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή άλλες εγκαταστάσεις είναι η έκπλυση των βαρέων μετάλλων, ακόμα και από το νερό της βροχής, και η επακόλουθη μεταφορά τους στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η ρύπανση αυτού του τύπου είναι ακόμα πιο άμεση από τα υγρά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα.

Η ΛΥΣΗ
Τα υδροξείδια των βαρέων μετάλλων έχουν πολύ χαμηλή διαλυτότητα σε ένα εύρος pH 9-10, συνθήκες που μπορούν εύκολα να επιτευχθούν με την παρουσία μαγνησίας ή υδροξειδίου του μαγνησίου.
Συνεπώς, χρησιμοποιώντας μαγνησία ή υδροξείδιο του μαγνησίου, επιτυγχάνουμε την καταβύθιση των βαρέων μετάλλων στα λύματα, καθώς και σταθεροποίηση και συγκόλληση των βαρέων μετάλλων που ανευρίσκονται στα στερεά απόβλητα.

 

Συνημμένα: