Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η καυστική μαγνησία (MgO) και το υδροξείδιο του μαγνησίου (Mg(OH)2) χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία περιβαλλοντικού ελέγχου, και παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα πλέον χρησιμοποιούμενα αλκάλια (CaO, Ca(OH)2, NaOH, NaHCO3 κ.λπ.). Τα MgO και Mg(OH)2 ως βασικά αντιδραστήρια μπορούν να εξουδετερώσουν ή να αιχμαλωτίσουν όξινα υγρά ή αέριους ρύπους ενώ, σε υδάτινο περιβάλλον, προσφέρουν το ιδανικό εύρος pH για την καταβύθιση βαρέων μετάλλων. Χάρη στα πιο χαμηλά μοριακά τους βάρη, χρησιμοποιούνται μικρότερες ποσότητες για την εξουδετέρωση των ρύπων και, ως εκ τούτου, παράγονται μικρότερες ποσότητες αποβλήτων προς διάθεση. Τα μαγνησιακά αντιδραστήρια, MgO και Mg(OH)2, επιδεικνύουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα αλκάλια λόγω του πιο ήπιου βασικού χαρακτήρα τους που τα καθιστά πιο φιλικά προς το περιβάλλον, και χαρακτηρίζονται μη επικίνδυνα βασικά αντιδραστήρια σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μεταφοράς και χρήσης τους.

Τα MgO και Mg(OH)2 αποτελούν σημαντικά αντιδραστήρια στην τεχνολογία περιβάλλοντος, και η θέση τους αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, καθώς οι διεθνείς πολιτικές για τα μέγιστα όρια των ρυπαντών τείνουν να γίνουν αυστηρότερες. Από τεχνικής άποψης και συνυπολογίζοντας το συνολικό κόστος επεξεργασίας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα MgO και Mg(OH)2 υπερτερούν έναντι άλλων αντιδραστηρίων σε πολλές εφαρμογές.

Λόγω του βασικού χαρακτήρα τους, χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές, έχοντας πολυχρηστικό ρόλο. Οι σημαντικότερες εφαρμογές, καθώς και τα οφέλη είναι:

Το παραγόμενο SO2 από την καύση του S που ανευρίσκεται στο μαζούτ που καταναλώνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και οι μεγάλες... view more

Ο βασικός κίνδυνος της διάθεσης στερεών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή άλλες εγκαταστάσεις είναι η έκπλυση των βαρέων μετάλλων, ακόμα... view more

Το πρόβλημα των οσμών των λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο αποδίδεται κυρίως στην έκλυση H2S και λιγότερο συχνά στην αμμωνία (ανάλογα με το pH των... view more